Saturday, September 19, 2009

ಉದಯವಾಣಿ

ಉದಯವಾಣಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ವಾರ್ತೆ

¸eÛ®Úâ´ÁÚ Ñæç¬OÚ ËÛÅæ

OÚ«Ú„sÚ®ÚÃºÚ ÈÛ}æ%, ¸eÛ®Úâ´ÁÚ, Ñæ.16
¥æÞËÚ ÑæÞÈæVæ ÑÚÂÑÛn¾ÚáÛ¥Ú ÑæÞÈæ B«æà„M¦ÄÇ GM¥Úß 36 OÚ«Û%lOÚ G«éÒÒ OÚÈÚáÛMtMVé A²ÞÑÚÁé OÚ«Ú%Åé É.Oæ. aÚ}æà ÔæÞØ¥ÚÁÚß.
…ߨÚÈÛÁÚ ¸eÛ®Úâ´ÁÚ Ñæç¬OÚ ËÛÅæ¾Úß GÑé.AÁé.OÚMq ÑÚºÛMVÚy¥ÚÆÇ 46«æÞ ÈÛÏ%OæàÞ}ÚÓÈÚ ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚÈÚ«Úß„ D¥Û[nÒ @ÈÚÁÚß ÈÚáÛ}Ú«ÛsÚß~¡¥Ú§ÁÚß.
ÔÚy¥ÛÑæVÛW ¾ÚáÛÈÚâ´¥æàÞ D¥æàÀÞVÚ ÈÚáÛsÚ…ÔÚߥÚß. A¥ÚÁæ @¥Úß ¥æàsÚu¥ÚÄÇ. @¥ÚÂM¥Ú «æÈÚß½¦, ÑÚM}æàÞÎÚ ¥æàÁæ¾ÚßßÈÚâ´¦ÄÇ. ¥æÞËÚ ÑæÞÈæ¿ßM¥Ú ÈÚß«ÚÒÓVæ }Ú䯡 Ä»ÑÚß}Ú¡¥æ. ÑæÞ«Û ®Úsæ¾ÚßÆÇ @ƒOÛÂVÚ×ÛVÚÄß _OÚQM¦«ÚÆǾæßÞ A OÚßÂ}Úß ÔÚM…Ä BÁÚ†æÞOÚß GM¥Úß @ÈÚÁÚß ÔæÞØ¥ÚÁÚß.
¥æÞËÚ ÑæÞÈæ ÈÚáÛsÚßÈÚÈÚÂVæ ÌÑÚß¡ ÈÚßßRÀ. A¥Ú§ÂM¥Ú GÄÇ É¥ÛÀ£%VÚ×Úß ËÛÅæ ÔÚM}Ú¥ÚÆǾæßÞ ÌÑÚ¡«Úß„ @×ÚÈÚtÒOæà×ÚÙ†æÞOÚß GM¥Úß @ÈÚÁÚß ÔæÞØ¥ÚÁÚß.
®ÛÃ^Û¾Úß% OÛÀ®Úo«é d~ÞM¨ÚÁÚOÚßÈÚáÛÁÚ, ËÛÅæ¾Úß ÈÛÏ%OÚ ÈÚÁÚ¦ K¦¥ÚÁÚß.
ËÛÅæ¾Úß ÔÚ×æ¾Úß É¥ÛÀ£% ®ÚÃËÛM}Ú OæÞËÚ«ÚàÁÚ ÑÚ½ÁÚzÛ¢Ú% ¬ÞsÚÅÛVÚßÈÚ PþÚáÛÌÞÄ É¥ÛÀ£% ®ÚÃËÚÒ¡¾Úß«Úß„ Oæsæmé ®ÚÃ~ÞOÚ ÁÛpæàÞsÚVæ ¬Þt VèÁÚÉÑÚÅÛ¿ß}Úß.
B¥æÞ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ @}ÚÀM}Ú D}Ú¡ÈÚß ÂÞ~¾ÚßÆÇ ÑæÞÈæ ÑÚÆÇÑÚß~¡ÁÚßÈÚ †æàÞ¨ÚOÚ ÔÛVÚà †æàÞ¨ÚOæÞ}ÚÁÚ Ò…¹M¦Væ ®ÚÃÈÚáÛy ®Ú}Úà ¬Þt VèÁÚÉÑÚÅÛ¿ß}Úß. B¥ÚOÚàQ ÈÚßß«Ú„ ËÛÅæ¾Úß ÈÚßÔÛ¥Û‡ÁÚ¥ÚÆÇ OÚ«Ú%Åé É.Oæ. aÚ}æà @ÈÚÂVæ @ËÚ‡¥Ú×Ú }ÚMsÚ¦M¥Ú ÑÛ‡VÚ}Ú ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. …ØOÚ Oæsæmé É«Ú¾Úß ¾ÚßÁÚVÚno @ÈÚÁÚ «æÞ}Úä}Ú‡¥ÚÆÇ OÚ«Ú%Åé aÚ}æà VèÁÚÈÚ ÈÚM¥Ú«æ Ò‡ÞOÚÂÒ¥ÚÁÚß. Ñæç¬OÚ ËÛÅæ¾Úß É¥ÛÀ£%VÚØVæ OæÞOé É}ÚÂÒ ÈÛÏ%OæàÞ}ÚÓÈÚÈÚ«Úß„ ÑÚMºÚ´ÃÈÚߦM¥Ú A^ÚÂÑÚÅÛ¿ß}Úß.
ÑÚMWÞ}Ú ÉºÛVÚ¥Ú É¥ÛÀ£%VÚ×Úß ËÛÅÛ WÞ}æ ÔÛt¥ÚÁÚß. ÈÚßßRÀ VÚßÁÚßVÚ×Û¥Ú ÉMVé OÚÈÚáÛMsÚÁé AÁé.Oæ. ®ÚÃÑÛ¥Ú, OÚßÄ ÑÚ_ÈÚ ÉMVé OÚÈÚáÛMsÚÁé n.G«é. ÑÛÀOéÑæà°Þ, Õ¾Úß VÚßÁÚßVÚ×Û¥Ú GÑé.f. ËæloÁé, ®ÛÄOÚÁÚß ÔÛVÚà Ò…¹M¦ C ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚ¥ÚÆÇ ºÛVÚÈÚÕÒ¥Ú§ÁÚß.
Ñæç¬OÚ ËÛÅæ¾Úß «Û¾ÚßOÚ Oæsæmé Oæ.GM. ºÚÁÚ}Ú ÑÛ‡VÚ~Ò, ÈÚM¦Ò¥ÚÁÚß.